Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

Dział I
Postanowienia ogólne

§1

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Solven - SOLVEN Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, Al. Wojska Polskiego 62, 70-477 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000610849, NIP: 852 261 98 66, REGON: 364187350
 2. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu;
 3. Serwis – strona internetowa o adresie www.solven.pl wraz z podstronami;
 4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 5. Dane logowania – numer PESEL Użytkownika, adres poczty elektronicznej oraz hasło ustalone przez Użytkownika;
 6. Konto – konto Użytkownika w serwisie;

§2

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Solven za pośrednictwem Serwisu.

Dział II
Zasady korzystania z serwisu

§3

 1. Każdy Użytkownik Serwisu z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Regulaminu, powinien niezwłocznie przerwać korzystanie z Serwisu.
 2. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania.
 3. Samo przeglądanie zawartości Serwisu może odbywać się anonimowo. Jednakże do skorzystania z niektórych usług oferowanych przez Solven może być wymagane podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych.
 4. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, z poszanowaniem praw i dóbr osobistych osób trzecich. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 5. Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.
 6. Solven jest administratorem danych osobowych Pożyczkobiorców w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 7. Solven uzależnia przyznanie pożyczki od zdolności kredytowej Użytkownika składającego wniosek o pożyczkę. Użytkownik zobowiązany jest umożliwić podejmowanie przez Solven czynności związanych z oceną zdolności kredytowej na zasadach określonych w umowie, której wzór dostępny jest w Serwisie.
 8. Do prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest dysponowanie urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet oraz posiadać zainstalowaną jedną z następujących przeglądarek internetowych zaktualizowaną do najnowszej wersji: Firefox, Chrome, IE, Opera.

§4

 1. W celu złożenia wniosku o zawarcie umowy świadczenia usług przez Solven lub w celu korzystania z niektórych funkcji Serwisu Użytkownik musi założyć w Serwisie Konto. Założenie Konta jest niezależne od ewentualnego zawarcia umowy świadczenia usług.
 2. W celu założenia Konta Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny, który znajduje się na stronie Serwisu i podać w nim Dane logowania.
 3. Formularz rejestracyjny stanowi ofertę Solven skierowaną do Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
 4. Kliknięcie przycisku "Zarejestruj konto" skutkuje wysłaniem formularza rejestracyjnego do Solven.
 5. W momencie kliknięcia przycisku "Zarejestruj konto" dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta pomiędzy Użytkownikiem a Solven.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyny, poprzez złożenie w terminie 14 dni od jej zawarcia oświadczenia o odstąpieniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie do Solven.
 7. Po założeniu Konta, Użytkownik loguje się do swojego Konta przy użyciu Danych logowania.
 8. Użytkownik jest zobowiązany do nieudostępniania Konta lub Danych logowania osobom trzecim oraz do podejmowania niezbędnych środków służących zapobieżeniu zapoznania się z Danymi logowania przez osoby trzecie.

§5

 1. Solven w ramach świadczenia usług na podstawie Regulaminu umożliwia Użytkownikowi:
  1. złożenie wniosku o pożyczkę,
  2. wprowadzenie oraz aktualizację danych osobowych,
  3. wysyłanie wiadomości do Solven,
  4. dostęp do wzoru umowy, formularza informacyjnego, oświadczeń o odstąpieniu i wypowiedzeniu umowy.
 2. Dodatkowo Solven w Serwisie zamieszcza następujące informacje i poddaje je aktualizacji:
  1. informacje dotyczące oferty Solven;
  2. wykaz Partnerów Handlowych Solven;
  3. dane kontaktowe z Solven.
 3. Solven zamieszcza w Serwisie informacje w języku polskim. Solven zastrzega sobie możliwość umieszczania informacji w Serwisie także w języku obcym.
 4. Treści zamieszczone w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, chyba, że co innego wyraźnie zaznaczono w danej treści Serwisu.
 5. Solven zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Serwisie, w tym do zmiany treści Serwisu.
 6. Wszelkie prawa do treści udostępnianych przez Solven (w tym prawa autorskie majątkowe oraz prawa z rejestracji znaków towarowych) przysługują Solven lub podmiotom współpracującym z Solven.
 7. Zabronione jest dostarczenie przez Użytkownika, w związku z korzystaniem z Serwisu, treści o charakterze bezprawnym.

Dział III
Postępowanie reklamacyjne

§6

 1. W związku z nieprawidłowym działaniem Serwisu, Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji.
 2. Użytkownik może zgłosić reklamację w jeden z poniższych sposobów:
  1. w formie pisemnej - osobiście, w siedzibie Solven w Szczecinie, Al. Wojska Polskiego 62, albo przesyłką pocztową,
  2. ustnie - telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce, o której mowa w pkt a);
  3. w formie elektronicznej, przesyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@solven.pl.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Solven.
 4. W sprawach szczególnie trudnych, dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu rozpatrywania reklamacji.
 5. Użytkownik jest informowany przed upływem 30-dniowego terminu o przyczynie wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji i przewidywanym terminie odpowiedzi, który nie może być w każdym przypadku dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 6. Solven rozpatruje reklamację i udziela Użytkownikowi odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Odpowiedź może zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta.

Dział IV
Czas trwania umowy o założenie konta

§7

 1. Umowa o założenie konta w Serwisie Solven jest zawierana na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik w każdym czasie może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym wysyłając wypowiedzenia na adres spółki lub e-mail na adres: biuro@solven.pl.

Dział V
Polityka prywatności

§8

 1. Solven zapewnia ochronę prywatności Użytkowników.
 2. Polityka prywatności Solven określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych Użytkowników przez Solven.

§9

 1. Solven gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 2. Użytkownik, który wyłącznie odwiedza i przegląda Serwis, nie ma obowiązku informować Solven o swojej tożsamości, ani ujawniać swoich danych osobowych.

§10

 1. Solven zastrzega sobie możliwość nagrywania rozmów telefonicznych prowadzonych z Użytkownikami pod numerami telefonów podanych w Serwisie, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony na początku rozmowy telefonicznej. W przypadku braku zgody Użytkownika na nagrywanie rozmowy, połączenie powinno zostać bezzwłocznie zakończone.

§11

 1. Solven stosuje wymagane aktualnymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i adekwatności danych, a także do zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem. Solven stosuje również środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych podanych przez Użytkownika w Serwisie.
 2. Solven wdrożyła i utrzymuje system ochrony danych osobowych, mający na celu zapewnienie najwyższych standardów ochrony danych osobowych Użytkowników.

§12

 1. Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług świadczonych przez Solven anonimowo lub pod pseudonimem, poza przeglądaniem Serwisu.

Dział VI
Postanowienia końcowe

§13

 1. Regulamin jest dostępny na stronach Serwisu.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.